Dienstverlener

De natuurlijke of rechtspersoon die aan Bring out the Best, gevestigd te Huizen aan de Dekemastate 10, hierna te noemen: “dienstverlener” opdrachten tot het leveren van bepaalde diensten verstrekt.

Professional

Degene die, al dan niet uit hoofde van een (arbeids)overeenkomst met dienstverlener, in opdracht van dienstverlener diensten bij of ten behoeve van Opdrachtgever uitvoert.

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, opdrachten aan en overeenkomsten met dienstverlener en haar opdrachtgever.

Artikel 2 Offertes en totstandkoming van de opdracht

 1. Alle door dienstverlener verstrekte offertes en daarin vermelde prijzen en condities worden steeds geheel vrijblijvend gedaan en hebben, tenzij anders wordt vermeld, een maximale geldigheid van vier weken.
 2. De op aanbiedingen, offertes en facturen van dienstverlener genoemde prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 3. Opdrachten komen in ieder geval tot stand op het moment dat een professional van dienstverlener feitelijk een aanvang neemt met de uitvoering van de werkzaamheden, ook als hiertoe de overeenkomsten nog niet zijn ondertekend.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor vervolg opdrachten. Partijen moeten dit uitdrukkelijk èn schriftelijk overeenkomen.

 

Artikel 3 Looptijd en beëindiging van de opdracht

 1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen tijd verstrijkt, wanneer een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis zich voordoet of na het bereiken van een bepaalde overeengekomen doelstelling.
 2. Als de duur van een opdracht afhankelijk is gesteld van een toekomstige gebeurtenis of het bereiken van een bepaalde overeengekomen doelstelling, is geen tussentijdse opzegging mogelijk.
 3. Tussentijdse opzegging van een opdracht voor bepaalde tijd is uitsluitend mogelijk als dat schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, en met inachtneming van een opzegtermijn van in één kalendermaand.
 4. Als en nadat in het kader van een opdracht voor bepaalde tijd een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis zich voordoet, een bepaalde overeengekomen doelstelling is bereikt of na het moment dat de overeengekomen tijd van de opdracht is verstreken, de opdracht stilzwijgend wordt voortgezet, wordt de opdracht met ten minste een maand ofwel de in de opdrachtbevestiging vermelde verlengperiode voortgezet.
 5. Opdrachten tussen dienstverlener en opdrachtgever kunnen worden ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist op het tijdstip waarop:
  • Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
  • opdrachtgever voorlopige surseance van betaling aanvraagt;
  • opdrachtgever door beslaglegging op de eigendommen van opdrachtgever,
  • Onder curatele stelling van opdrachtgever of als opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest;
  • Naar het oordeel van dienstverlener inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker gesteld kan worden;
 • Opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit de opdracht en/of deze algemene voorwaarden.

Als in geval van een overeenkomst voor bepaalde tijd, ontbonden wordt vanwege voornoemde redenen heeft dienstverlener onverkort recht op de overeengekomen vergoeding voor de resterende looptijd van de overeenkomst en ongeacht of zij kosten heeft bespaard door de ontbinding of anderszins.

Artikel 4 Informatieverstrekking door de Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor dienstverlener.
 2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 4. Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
 5. Als en voor zover Opdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende bescheiden.
 6. Stelt Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

 1. Dienstverlener zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Dienstverlener is echter niet verantwoordelijk voor informatie en gegevens die door opdrachtgever in het kader van de opdracht worden verstrekt.
 2. Als en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft dienstverlener het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De keuze van de professional die de werkzaamheden in het kader van de opdracht verricht, vindt plaats in nauw overleg tussen dienstverlener en de Opdrachtgever. Dienstverlener behoudt zich het recht voor te allen tijde een al voorgedragen professional terug te trekken of te vervangen door een andere professional.
 4. Opdrachtgever heeft gedurende de eerste 5 werkdagen van de professional bij Opdrachtgever het recht de opdracht ten aanzien van de desbetreffende professional met onmiddellijke ingang eenzijdig te beëindigen, als de professional aantoonbaar niet voldoet aan de eisen die nodig zijn voor de goede uitoefening van de functie en Opdrachtgever dienstverlener hiervan minimaal 1 werkdag van tevoren op de hoogte heeft gesteld. Beëindiging van de opdracht met onmiddellijke ingang is echter niet mogelijk indien dienstverlener binnen 10 werkdagen voor vervanging zorg kan dragen. Het voorgaande is uitsluitend van toepassing op de professional die voor de eerste keer bij Opdrachtgever werkzaam is.
 5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van dienstverlener de professional andere werkzaamheden te laten verrichten dan die bij de opdracht zijn overeengekomen dan wel de werkzaamheden buiten Nederland te laten verrichten.

Artikel 6 Werktijden, vakantie, e.d.

 1. De professional van dienstverlener zal zich houden aan de bij Opdrachtgever gebruikelijke werktijden.
 2. De professional zal werken overeenkomstig de bij dienstverlener c.q. de bij Opdrachtgever geldende richtlijnen en de bij zijn werkplek van toepassing zijnde huisregels.
 3. Eventueel door de professional op te nemen vakantiedagen zullen mede met de Opdrachtgever worden afgestemd.

Artikel 7 Intrekking van de opdracht

 1. Het staat Opdrachtgever vrij om de opdracht aan dienstverlener op elk gewenst moment te beëindigen, met in achtneming van het in artikel 3 bepaalde.
 2. Wanneer Opdrachtgever de opdracht intrekt, is Opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en de gemaakte onkosten van dienstverlener te betalen.

Artikel 8 Veiligheid en aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever is gehouden de werkzaamheden te laten verrichten met inachtneming van hetgeen bij of op basis van de Arbeidsomstandighedenwet is gesteld.
 2. Opdrachtgever is gehouden zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de professional in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt en is bekend met de verplichting ex artikel 7:658 lid 1 BW.
 3. Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen eventuele aanspraken van een professional op grond van artikel 7:658 BW dan wel enige andere rechtsgrond zover de aanspraken zien op werkomstandigheden bij de opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle eventuele aanspraken van een professional in verband met schade die deze lijdt doordat een aan de professional toebehorende zaak is beschadigd of teniet is gegaan bij de uitvoering van de werkzaamheden voor opdrachtgever.

Artikel 9 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk tenzij door de andere partij anders is medegedeeld.

Artikel 10 Intellectueel en industriëel eigendom

 1. Dienstverlener zal op verzoek van opdrachtgever, en slechts zover mogelijk, zich inspannen om te bewerkstelligen c.q. te bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden, waaronder onder meer begrepen verslagen, rapporten, begrotingen, tekeningen, schetsen, bestekken en andere bescheiden; modellen en computerbestanden die de professional in het kader van de opdracht heeft vervaardigd, toekomen respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan Opdrachtgever.
 2. Dienstverlener behoudt zich het recht voor om alle haar ter beschikking gestelde zaken in het kader van de opdracht onder zich te houden totdat de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst alsmede alle vorderingen van dienstverlener wegens niet nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever volledig heeft voldaan.
 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 8.1 van deze voorwaarden behoudt dienstverlener zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Alle door dienstverlener verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, werkwijzen, (model-)contracten en andere geestesproducten van dienstverlener en dat in de ruimste betekenis, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de wederpartij en mogen niet door hem, al dan niet door inschakeling van derden, zonder voorafgaande toestemming van dienstverlener worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 11 Overmacht

 1. Dienstverlener is niet gehouden tot de uitvoering van de overeenkomst en gerechtigd zich ter zake op overmacht te beroepen wanneer de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden die redelijkerwijze buiten haar wil liggen. Onder overmacht worden mede, maar niet uitsluitend, begrepen ziekte van de professional (-s) die de werkzaamheden in het kader van de opdracht verricht of zou gaan verrichten en zover deze redelijkerwijs niet te vervangen is door andere, op dat moment beschikbare, professionals van dienstverlener.
 2. Ingeval van overmacht aan de zijde van dienstverlener worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan 3 (drie) maanden zijn zowel dienstverlener als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het niet-uitvoerbare gedeelte te ontbinden.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Uitgezonderd de situatie zoals in artikel 9 beschreven, garandeert dienstverlener dat zij de overeengekomen professional aan het begin van de overeengekomen werkzaamheden ter beschikking stelt aan opdrachtgever. Voor het overige behelzen alle verplichtingen van dienstverlener een inspanningsverplichting en zonder dat dienstverlener enig resultaat kan garanderen.
 2. De totale aansprakelijkheid van dienstverlener, en met inachtneming van voorgaand artikel 9, wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of onrechtmatige daad is beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal de helft van het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs. Als de overeenkomst mede een duurovereenkomst behelst met een looptijd van meer dan 1 (één) jaar, is de aansprakelijkheid tevens beperkt tot maximaal de helft van het totaal van de vergoedingen bedongen voor één jaar doch in geen geval meer dan € 25.000 (zegge: vijfentwintigduizend euro). Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt uitsluitend verstaan:
  1. De redelijke kosten – en onder aftrek van de besparingen – die opdrachtgever heeft moeten maken om de prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed als opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden;
  2. Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
  3. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover deze aantoonbaar hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 3. Aansprakelijkheid van dienstverlener voor indirecte schade, waaronder in deze begrepen wordt – en niet uitputtend bedoeld – gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, imagoschade, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, schade door bedrijfsstagnatie en dergelijke, is uitgesloten.
 4. Buiten de in artikelen 10.1 en 10.2 genoemde gevallen rust op dienstverlener geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
 5. De aansprakelijkheid van dienstverlener ex artikel 11.2 ontstaat daarbij slechts als opdrachtgever haar daarbij deugdelijk in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn van minimaal 10 (tien) werkdagen ter zuivering van de tekortkoming heeft gegeven en dienstverlener ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat dienstverlener in staat is adequaat te reageren.
 6. Aansprakelijkheid beperkende of uitsluitende voorwaarden, die in verband met de opdracht aan de dienstverlener door professionals kunnen worden tegengeworpen, kunnen door haar aan de opdrachtgever worden tegengeworpen.
 7. Alle rechtsvorderingen jegens dienstverlener, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen binnen één jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

Artikel 13 Honorarium

 1. Het honorarium wordt vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren en op basis van het uurtarief, zoals vastgelegd in de opdrachtbevestiging.
 2. Het honorarium is exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium (fixed price) overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief btw.
 4. In geval van verhoging van de loonkosten van de professional als gevolg van (een wijziging van) een overheidsmaatregel en/of ander verbindend voorschrift en/of als gevolg van wijziging van sociale lasten en/of fiscale wetgeving, en/of CAO is dienstverlener gerechtigd het honorarium dienovereenkomstig aan te passen.
 5. Dienstverlener is voorts gerechtigd het honorarium aan te passen in verband met de verhoging van de beloning van de professional per 1 januari van enig kalenderjaar (al dan niet op basis van het CBS-indexcijfer voor de gezinsconsumptie).
 6. Een aanpassing van het honorarium wordt door dienstverlener zo spoedig mogelijk schriftelijk aan opdrachtgever bekendgemaakt.
 7. Dienstverlener is verantwoordelijk voor de inhouding van afdrachten premies werknemersverzekeringen en heffingen.

Artikel 14 Wijze van facturering

 1. Dienstverlener factureert op basis van de door de professional opgestelde urenstaten die opdrachtgever verbinden, tenzij sprake is van een vast honorarium.
 2. Alleen op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever zal er gefactureerd worden op basis van door opdrachtgever voor akkoord getekende schriftelijke urenstaten, die opdrachtgever verbinden. Door ondertekening van deze urenstaten verklaart opdrachtgever dat deze juist en volledig zijn ingevuld.
 3. Indien opdrachtgever de urenstaten niet ondertekent dan wel nalatig is de urenstaten van de professional voor akkoord te ondertekenen en niet binnen 5 werkdagen na de desbetreffende werkzaamheden zelf een – naar zijn mening correct ingevulde – urenstaat aan dienstverlener heeft verstrekt, is dienstverlener bevoegd zelf het aantal door de professional gewerkte uren bindend vast te stellen, waarbij de overeengekomen arbeidsomvang als uitgangspunt zal dienen.
 4. Dienstverlener zal op verzoek van opdrachtgever de volgende documenten verstrekken:
 • Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • Bewijsstuk over de contractverhouding tussen dienstverlener en de in te zetten professional

 

Artikel 15 Betalingen

 1. Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum en zonder dat Opdrachtgever zich kan beroepen op enig recht op verrekening, opschorting of anderszins inhouding, te zijn bijgeschreven op rekeningnummer NL45 INGB 0008 9121 52, t.n.v. Bring out the Best. Betalingen aan en/of het verstrekken van (een) voorschot(ten) aan een professional zijn niet toegestaan en zullen geenszins tot vermindering van de vordering van dienstverlener leiden.
 2. Als opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de vervaldatum, zonder dat dienstverlener tot enige ingebrekestelling of sommatie verplicht is. In zodanig geval is opdrachtgever over het verschuldigd gebleven bedrag rente verschuldigd van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangemerkt.
 3. Indien dienstverlener overgaat tot het nemen van maatregelen ter incasso van de vordering, is opdrachtgever gehouden dienstverlener alle ter zake gemaakte kosten te vergoeden. Daaronder zijn begrepen alle vergoedingen aan de ter zake ingeschakelde derden en alle kosten die dienstverlener binnen de eigen organisatie maakt en die in redelijkheid geheel of gedeeltelijk aan de desbetreffende maatregelen kunnen worden toegerekend. Alsdan heeft dienstverlener de keuze de hierbij gemaakte kosten gespecificeerd van opdrachtgever te vorderen of die kosten forfaitair te bepalen op 20% van het ten onrechte verschuldigd gebleven bedrag.
 4. Klachten omtrent een factuur moeten binnen 8 kalenderdagen na de dag van verzending van de factuur schriftelijk bij dienstverlener zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de klacht rust op de opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt. Een klacht doet niet af aan de betalingsverplichting.
 5. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de in artikel 13.1 aangegeven termijn, dan is Opdrachtgever direct in verzuim en gehouden tot voldoening van de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW over het gefactureerde bedrag alsook de bijkomende kosten waaronder de (buitengerechtelijke) incassokosten.

Artikel 16 Overname personeel

 1. Partijen zullen zich onthouden van het doen van aanbiedingen aan en/of in dienst nemen van elkaars medewerkers, die met de uitvoering van de opdracht zijn belast, anders dan na voorafgaand overleg en met wederzijdse toestemming per geval, zulks op straffe van een dadelijk door getroffen partij opeisbare boete van maximaal € 50.000,00 per medewerker.
 2. Opdrachtgever mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht geen der personen die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de opdracht in dienst nemen of met deze personen over indiensttreding onderhandelen met dienstverlener, zulks op straffe van een direct opeisbare boete door Opdrachtgever aan dienstverlener te betalen van maximaal € 50.000,00 per medewerker.

Artikel 17 Toepasselijk recht

Deze overeenkomst wordt in alle onderdelen beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Nederlands recht; alle geschillen die zich in verband met deze overeenkomst mochten voordoen, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 18 Wijziging van de voorwaarden

Elke wijziging van deze voorwaarden is slechts bindend als tussen partijen schriftelijk overeengekomen.

Logo en slogan

Het logo, de naam en de slogan, “kwaliteit waar het hele bedrijf beter van wordt” van Bring out the Best zijn als merk geregistreerd in de Benelux onder nummer 1480338