WEGIZ Aangenomen

Om goede zorg te kunnen leveren, is het cruciaal dat zorgverleners beschikken over complete en actuele gegevens van patiënten. Dit kan alleen worden bereikt met een goede overdracht en beschikbaarheid van gegevens tussen zorgverleners. Zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten. Met de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) zetten het zorgveld en de overheid samen belangrijke stappen om dit te bereiken.

Op 18 april 2023 is het Wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) aangenomen door de Eerste Kamer. Dit wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat de betreffende gegevens, door gebruik van ‘eenduidige eisen aan taal en techniek’, elektronisch en op een eenduidige manier tijdig worden uitgewisseld. Het is een kaderwet en dit betekent dat er aanvullende regels komen waarin staat welke gegevensuitwisselingen vanaf wanneer elektronisch moeten plaatsvinden. Die regels heten algemene maatregel van bestuur (AMvB). In zo’n AMvB gaat het bijvoorbeeld over recepten die de huisarts digitaal naar de apotheek verstuurt.

De Wegiz zal gelden voor ‘zorgaanbieders’, waaronder zowel solistisch werkende zorgverleners (denk aan huisartsen en apothekers) als zorginstellingen (ziekenhuizen, centra voor geboortezorg, verpleeghuizen, etc.) moeten worden verstaan. Ook voor softwareleveranciers is de Wegiz relevant, nu er voor gegevensuitwisselingen eisen zullen worden gesteld aan de systemen die worden gebruikt. Het streven is dat de Wegiz per 1 juli 2023 wordt ingevoerd. Het verschilt per gegevensuitwisseling wanneer deze verplicht zal worden.

Het voorstel voor de European Health Data Space (EHDS) is op 3 mei 2022 door de Europese Commissie gepubliceerd. De EHDS bouwt voort op de AVG en andere recente Europese (concept) regelgeving met betrekking tot het gebruik van data. Naast dat de EHDS handvatten kan bieden voor burgers om hun gezondheidsdata in te zien en het delen van gezondheidsgegevens over landsgrenzen heen, biedt de EHDS onder meer een raamwerk om niet-identificeerbare gezondheidsdata te kunnen gebruiken voor onderzoek en innovatie. Op dit moment wordt er nog onderhandeld over de EHDS. Het is nog onbekend wanneer de tekst van de verordening vast komt te staan en wanneer deze in werking treedt.

De EHDS sluit in huidige vorm grotendeels aan op de Wegiz. Om die reden is de verwachting dat veel afspraken, die onder de Wegiz tot stand zijn gekomen, als basis worden gebruikt voor afspraken die onder de EHDS tot stand zullen komen.

De EHDS gaat echter minder ver dan de Wegiz. Op basis van alleen de EHDS blijft uitwisseling op papier of met de fax nog wel mogelijk, terwijl de Wegiz juist bepaalt dat de uitwisseling van gegevens nadrukkelijk elektronisch moet worden gedaan. De Wegiz gaat dus een stap verder om elektronische uitwisseling te bevorderen. Daarnaast hanteren de EHDS en de Wegiz verschillende stelsels van certificering. Onder de Wegiz wordt certificering immers verplicht, terwijl de EHDS uit gaat van zelf-certificering.